APLINKOS PRITAIKYMAS

NEĮGALIESIEMS

   

Pradžia

Aplinka neįgaliesiems
Transporto pritaikymas
Teisės aktai
Kompensacinė technika
Parama
Svetainės struktūra
Kontaktai

APLINKA NEĮGALIESIEMS -

 

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001

„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”

   
   

I. Taikymo sritis ir bendrosios nuostatos

   
   

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau - reglamentas) nustato reikalavimus Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniams bei fiziniams asmenims, rengiantiems statybų projektus, kad būtų užtikrinamos Lietuvos Respublikos įstatymuose [17.1-3] ir kituose teisės aktuose [17.4] įtvirtintos garantijos žmonėms su negalia integruotis į visuomenę ir be apribojimų naudotis aplinka.

2. Šis reglamentas taikomas rengiant statinio projektus, skirtus leidimui statyti gauti ir statybos darbams atlikti, taip pat projektus statinių, kuriems statyti nereikia leidimo, tačiau būtina turėti projektą [17.10]. Esminius statinio reikalavimus nustato reglamentai [17.13-17].

3. Šis reglamentas taikomas rengiant projektus statinių, kurių nomenklatūra pateikta šio reglamento A priede.

4. Šis reglamentas atitinka Europos Sąjungos standarte (techniniame pranešime) ISO/TR 9527:1994(E) [D priedas] nustatytus būtinus minimalius aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimus.

5. Šis reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, juridiniams ir fiziniams asmenims bei įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas [17.2], taip pat statybos valstybinį reguliavimą vykdančioms valstybės ir savivaldos institucijoms.

6. Šis reglamentas nustato privalomuosius miestų, miestelių ir kaimų teritorijų, pavienių sklypų bei jų įrangos elementų, viešųjų, gyvenamųjų bei kitų pastatų, jų interjero bei įrangos elementų reikalavimus. Šie reikalavimai pateikiami kiekybinių, kokybinių rodiklių ar kita forma. Papildomai pateikiamos rekomendacijos.

7. Šio reglamento reikalavimai taikomi rengiant bendrojo, detaliojo ir specialiojo planavimo projektų sprendinius. Bendruosius bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų planų rengimo reikalavimus nustato teritorijų planavimo normų sąvado dokumentai [17.22-25].

8. Šio reglamento specialieji reikalavimai taikomi rengiant susisiekimo sistemos ir jos elementų projektus. Bendruosius susisiekimo sistemos ir jos elementų projektų reikalavimus nustato Automobilių kelių projektavimo normos ir taisyklės [17.20] bei automobilių tiltų projektavimo normos ir taisyklės [17.21], taip pat techninis reglamentas [17.18].

9. Šis reglamentas netaikomas rengiant individualių gyvenamųjų namų projektus. Jis gali būti taikomas šiems projektams statytojams pageidaujant. Šis reglamentas netaikomas laikinųjų statinių atveju.

10. Už šio reglamento reikalavimų įgyvendinimą atsako projektų vadovai ir projektų dalių vadovai, autorinės bei techninės priežiūros ir statybų vadovai [17.6, 17.11].

11. Pagrindinėse statybos veiklos srityse dirbančių specialistų žinios apie žmonių su negalia aplinkos poreikius turi būti patikrinamos ir jų atestacijos metu [17.5].

12. Šio reglamento reikalavimų įvykdymą užtikrinantys sprendiniai turi būti pateikti projekte. Bendruosius statinio projekto rengimo tvarkos ir sudėties reikalavimus nustato techniniai reglamentai [17.7- 8].

13. Savivaldybė (jos padalinys), nustatydama projektavimo sąlygas, turi teisę numatyti ir kitas papildomas priemones, kad žmonėms su negalia svarbūs aplinkos objektai ir elementai (A priedas) būtų jiems patogūs naudotis, ir, aprobuodama projektą, reikalauti, jog jis atitiktų šiuos reikalavimus [17.9].

14. Nukrypimus nuo šiame reglamente nustatytų reikalavimų įvykdymo projektuose statytojų prašymu nagrinėja šį reglamentą patvirtinusi institucija (Aplinkos ministerija) komisijos, kurią sudaro vietos savivaldybė ir Lietuvos invalidų reikalų taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (ar jos įgaliotos organizacijos ir specialistai), teikimu [17.9]. Komisija statytojų prašymu išnagrinėja ir įvertina nukrypimus nuo šio reglamento kompensuojančių priemonių taikymą projektuose bei teikia Aplinkos ministerijai siūlymą dėl šių  nukrypimų įvertinimo.

15. Šio reglamento reikalavimų įvykdymas turi būti patikrintas pripažįstant pastatytus statinius tinkamais naudoti. Šio reglamento reikalavimų įvykdymas taip pat turi būti patikrintas statinių, kuriems statyti leidimas nereikalingas, taip pat statinių, kuriems statyti leidimas nereikalingas, tačiau būtina turėti suderintą projektą, atveju. Šių reikalavimų neatitinkantis statinys nepripažįstamas tinkamu naudoti [17.12].

16. Šiuo reglamentu nustatytų teritorijų, statinių ir elementų sprendinių pavyzdžiai pateikti rekomendacijose (D priedas).

   
       

 

 

   
       

 

 

   
       
       
       
       
       

aukštyn

 

© A.G.

Aplinka neįgaliesiems | Transporto pritaikymas | Teisės aktai | Kompensacinė technika | Parama | Svetainės struktūra | Kontaktai