APLINKOS PRITAIKYMAS

NEĮGALIESIEMS

   

Pradžia

Aplinka neįgaliesiems
Transporto pritaikymas
Teisės aktai
Kompensacinė technika
Parama
Svetainės struktūra
Kontaktai

APLINKA NEĮGALIESIEMS -

 

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001

„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”

   
   

III. Terminai ir apibrėžimai

   
   

 

18. Šiame reglamente vartojami šie terminai ir apibrėžimai:

18.1. aplinkos tvarkymas - takų ir šaligatvių, gatvių bei privažiavimų, jų dangos, bevariklio transporto trasų, apželdinimo, išorės apšvietimo sistemos  įrengimas ar rekonstravimas miesto teritorijoje ar statinio sklype;

18.2. automatinės durys - durys, kurias atidaro automatinis mechanizmas žmogui prisiartinus prie jų, suveikus jungikliui ar fotoelementui;

18.3. bekliūtis - teritorijos, pastato ar statinio dalis ar elementas, nesukeliantis žmonėms su negalia kliūčių, didesnių nei leistina šiame reglamente (pvz.: bekliūtis takas, bekliūtė trasa, anga ir kt.);

18.4. būstas - atskiras gyvenamasis vienetas, turintis visas žmogui gyventi būtinas patalpas ar zonas: maisto ruošimo ir valgymo, miegamąją ir poilsio, sanitarinę. Šiuo terminu apibendrintai pavadinamas gyvenamasis namas ir butas;

18.5. daugiabutis namas - bet koks būstas, kuriame yra daugiau kaip du butai;

18.6. informacijos sistema - rega, klausa ar lytėjimu suvokiamų ženklų, signalų ir įrangos visuma miesto aplinkoje, pastatų ar statinių viduje ir išorėje;

18.7. įspėjamasis paviršius - takų ar dangų paviršius, besiskiriantis savo spalva, faktūra ar tekstūra nuo aplinkinių paviršių, skirtas įspėti žmones apie takų aukščio ar krypties pasikeitimus bei kitas kelyje esančias kliūtis;

18.8. išilginis nuolydis - takų ar šaligatvių nuolydis, lygiagretus su pagrindine judėjimo kryptimi;

18.9. laikinasis pastatas, statinys - ne ilgiau kaip šešis mėnesius naudotis skirtas pastatas, statinys, išskyrus sezoninius kultūros, maitinimo ir renginių statinius;

18.10. pagrindinis įėjimas - įėjimas, pro kurį į pastato vidų patenka dauguma žmonių;

18.11. pandusas - nuožulnus judėjimo paviršius vertikaliems aukščių skirtumams įveikti;

18.12. pavojaus signalizacija - garso bei šviesos signalų sistema, skirta pastatų gyventojams, lankytojams ir aptarnaujančiajam personalui įspėti apie būsimą ar kilusį pavojų, gaisrą ir pagalbos būtinumą;

18.13. pritaikyta trasa - bekliūtis takas ŽN kelyje, jungiantis pritaikytus elementus ir erdves. Miesto aplinkoje ŽN pritaikytą trasą sudaro takai, aikštės, pandusai, liftai, keltuvai, bevariklio transporto infrastruktūra ir kiti elementai. Pastatuose ją sudaro koridoriai, pandusai, liftai, durų angos ir kiti elementai;

18.14. skersinis nuolydis - takų ar šaligatvių nuolydis, statmenas pagrindinei judėjimo krypčiai;

18.15. tarnybinis įėjimas - įėjimas į pastatą ar statinį, skirtas aptarnaujančiajam personalui;

18.16. žmonės su negalia (toliau - ŽN) (vietoj anksčiau vartoto termino “invalidai”) - žmonės, kuriems yra sutrikusios kūno dalių ir organų funkcijos, įskaitant judėjimo, regos, klausos, manipuliavimo sutrikimus, iš dalies ar visiškai apribojančius žmonių galimybę judėti, orientuotis ir naudotis materialiosios aplinkos elementais.

Kiti šiame reglamente vartojami terminai ir apibrėžimai pateikti Statybos įstatyme [17.2], Bevariklio transporto įstatyme [17.3], reglamentuose [17.13-17].

   
       

 

 

   
       

 

 

   
       
       
       
       
       

aukštyn

 

© A.G.

Aplinka neįgaliesiems | Transporto pritaikymas | Teisės aktai | Kompensacinė technika | Parama | Svetainės struktūra | Kontaktai